phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Склучен договор за плаќање на рати со следниве претпријатија, институции и организации:

 • Биана Шус - Куманово
 • Лори Шус - Куманово
 • Дом за стари Зафир Сајто - Куманово
 • Евгенија Ер Флај - Куманово
 • Екстра Меин - Куманово
 • Филип Фрос - Куманово
 • ЈЗУ Здравствен Дом - Куманово
 • ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово
 • ЈУ ПЗУ Проф.Мијалковиќ - Куманово
 • ЈП Пазариште - Куманово
 • ЈП Куманово Паркинг - Куманово
 • ЈП Водостопанство- Куманово
 • ЈП Чистота и Зеленило- Куманово
 • Н.У. Музеј - Куманово
 • НУЦК Трајко Прокопиев - Куманово
 • Општина Куманово - Куманово
 • Општина Св. Николе
 • Општина Липково
 • Tритон - Куманово
 • Тушевски - Куманово
 • Центар за социјални работи - Куманово
 • Синдикат на Одбрана на РМ
 • Гроздановски - Куманово
 • Електро Куманово - Куманово
 • ПИОМ, Пензиски Фонд - Куманово
 • Светлост - Куманово
 • ВЛА-НИ МИЛ ДООЕЛ - Куманово
 • Де Марко - Куманово
 • СОУ Гоце Делчев - Куманово
 • СОУ Киро Бурназ - Куманово
 • СОУ Перо Наков - Куманово
 • ОУ Крсте Мисирков - Куманово
 • ОУ Браќа Миладиновци - Куманово
 • ОУ Кочо Рацин - Куманово
 • ОУ Христијан Карпош - Куманово
 • ОУ Вук Караџиќ - Куманово
 • ОУ 11 Октомври - Куманово
 • ОУ Толи Зордумис - Куманово
 • ОУ Вера Которка - Куманово
 • ОУ Битолски Конгрес - с. Лопате
 • ОУ Браќа Рибар - с.Табановце
 • ОУ Христијан Карпош - с. Драгоманце
 • ОУ Карпош - с.Умин Дол
 • ОУ Кирил и Методиj - с.Романовце
 • ОУ Светозар Марковиќ - с. Старо Нагоричино
 • ОУ Култура - с.Матејче
 • ОУ М.М.Брицо - Лозово
 • ОУ Наим Фрашери - Куманово
 • ООУ Гоце Делчев - Св. Николе
 • OОУ Кирил и Методиj - Св. Николе
 • OУ Јероним Дерада - с.Черкезе
 • ЈOУДГ Ангел Шајче - Куманово